Fronter   |   Helse

HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

 

 

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 13.februar 2017, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 01.08.2016) § 3-1.

1. Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars for inntak samme år.

2. Inntakskomité
Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.  Inntakskomiteen består av skolens rektor, daglig leder og toppidrettssjef.

3. Inntakskriterier
Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende. Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve. Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.

4. Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:
- Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn.
- Søkeren rangeres i følgende idrettsgrupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:

  1. Lagidretter
  2. Individuelle tekniske idretter
  3. Utholdenhetsidretter

- Søkeren kan konkurrere om plass i flere idrettsgrupper basert på i hvilke idretter søkeren har opplyst i søknaden at søkeren er aktiv
- Antall kvoteplasser pr. idrettsgruppe fastsettes av styret før inntaket
- Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene

5. Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:
- Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt uavhengig av kjønn og idrett
- Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak

6. Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:
- Barn av ansatte.
- Søsken av nåværende elever.
- Loddtrekning

7. Venteliste:
Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.

8. Søknader etter søknadsfrist
Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

9. Søknader etter skolestart
Søknader som mottas etter skolestart for inneværende skoleår vil bli særskilt vurdert av rektor dersom det er ledig plass.

10. Vedtak om skoleplass
Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist. Første avdrag på skolepenger pålydende kr. 2 000,- betales før skolestart og innen angitt frist. Dersom foresatte sier fra seg plassen før skolestart tilbakebetales halve beløpet.

11. Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett
Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Søkerens foresatte kan påklage vedtaket skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen behandler deretter klagen. Foresatte har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet, delegert til Fylkesmannen, er klageinstans.