HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG FREDRIKSTAD

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 03.02.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 01.08.2019) § 3-1.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet i henhold til det vedtatte inntaksreglementet.

Inntakskomité

Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.  Inntakskomiteen består av skolens rektor og idrettsansvarlig.

Inntakskriterier

Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

En elev som er tatt opp ved WANG Ung har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen (jf. §3-3).

Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve. Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.


Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:
 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn. Etter førsteinntaket er det kun oppnådde poeng på opptaksprøven som ligger til grunn for inntak.
 • Søkeren rangeres i følgende idrettsgrupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. Lagidretter (definert som følgende idretter: fotball, håndball, ishockey, innebandy)
 2. Individuelle idretter (definert som følgende idretter: turn (apparat), kampsport, golf, BMX, friidrett, roing og svømming.)
 3. Andre idretter
 4. Åpen kvote
 • Søkeren kan konkurrere om plass i flere idrettsgrupper basert på i hvilke idretter søkeren har opplyst i søknaden at søkeren er aktiv.
 • Dersom søkeren ikke kvalifiserer til en plass i idrettsgruppene 1, 2, eller 3 vil søkeren konkurrere om plass i idrettsgruppe 4.
 • Antall kvoteplasser pr. idrettsgruppe fastsettes før inntak.
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene.

 

Følgende minimumskvoter gjelder for inntak til 8. klasse skoleåret 2020-2021:

1. Lagidrett (fotball, håndball, ishockey, innebandy): 41 elever

2. Individuelle idretter (apparatturn, kampsport, golf, BMX, friidrett, roing og svømming): 12 elever

3. Andre idretter: 3 elever

4. Åpen kvote: 4 elever

Kvotene gjenspeiler hvordan søkerne har fordelt seg på de ulike idrettsgruppene.

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt uavhengig av kjønn og idrett.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak

 

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:
 • Barn av ansatte.
 • Søsken av nåværende elever.
 • Loddtrekning

 

Søknader etter søknadsfrist

Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

Søknader etter skolestart

Søknader som mottas etter skolestart for inneværende skoleår vil bli særskilt vurdert av rektor dersom det er ledig plass.

 

Bekreftelse

Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen søknaden pr. brev så snart som mulig etter opptak. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag skolepenger, kr 2 000, innen en nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får halvparten av beløpet tilbake dersom han/hun skriftlig trekker seg fra skoleplassen innen 10. august.

Ved oversøking vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet over.

Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

Avgjørelse om inntak og avslag er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Hvis skolen opprettholder sitt vedtak, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som er siste klageinstans. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3, 1671 Kråkerøy
E-post: ungfredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61