HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG FREDRIKSTAD

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 01.02.2021 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020) § 3-1.

 

Kapittel 1: Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Kapittel 2: Inntakskomité

Skolens daglige leder er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av skolens daglige leder, rektor og idrettsansvarlig.

Kapittel 3: Inntakskriterier

Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Kapittel 4: Kvoter
 • Elever søker til gruppe 1 til 11, listet opp under punkt 5.1, basert på den idrett man utøver.
 • Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen kvote i gruppe 1 til 10, søker man til gruppe 11, «andre idretter».
 • Antall kvoteplasser per gruppe opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres.
 • For lagidrettene i gruppe 1 til 3 konkurrerer søkere til keeperplass på egen kvote.
 • Dersom en søker er aktiv i flere idretter med kvoteplass kan søkeren søke til flere idretter. Dette gjelder søkere til alle trinn.
Kapittel 5: Oversøking
 • Dersom det er flere søkere til en av idrettsgruppene listet opp under punkt 5.1 enn antall tildelte kvoteplasser til samme gruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.
 • Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.
 • Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.
 • Dersom opptaksprøve ikke kan avholdes vil inntaket skje ved loddtrekning i henhold til fastsatte kvoter og kjønnsfordeling.
Kapittel 5.1 - Oversøking til 8. trinn:

Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. Fotball
 2. Håndball
 3. Ishockey
 4. Innebandy
 5. Apparatturn
 6. Friidrett
 7. Golf
 8. Kampidrett (bryting, boksing, kickboxing, judo, karate og taekwondo)
 9. Roing
 10. Svømming
 11. Andre idretter
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene.
Kapittel 5.1.1 - Venteliste:
 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.
 • Avslag på søknad med informasjon om klagerett, sendes i god tid før skolestart.
Kapittel 5.2 - Oversøking til 9. og 10. trinn:

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøve legges sammen med rangering ut fra snittkarakter i de utvalgte fagene og gir en endelig rangering totalt – heretter kalt totalscore.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, gjennomsnitt i engelsk, gjennomsnitt i norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
Kapittel 5.2.1 - Venteliste
 • Søkere med høyest totalscore av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste. Hvilken plass du får på ventelisten avhenger av din totalscore.
 • Avslag på søknad med informasjon om klagerett, sendes i god tid før skolestart.
Kapittel 5.3 – Søkere som står likt

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:

 • Barn av ansatte
 • Søsken av nåværende elever
 • Loddtrekning
Kapittel 5.4 - Søknader etter søknadsfrist
 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.
Kapittel 6 – Vedtak
Kapittel 6.1 - Vedtak om skoleplass
 • Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist.
 • Første avdrag på skolepenger pålydende kr. 2 000,- betales før skolestart og innen angitt frist. Dersom foresatte sier fra seg plassen før før 10. august tilbakebetales halve beløpet.
Kapittel 6.2 - Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett
 • Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht §2 i forvaltningsloven. I henhold til § 28 og §29 kan vedtaket påklages skriftlig innen 3 uker fra datoen vedtaket mottas. Klagen skal sendes skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, vil klagen bli videresendt til Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 1. januar 2021) i Oslo og Viken som er siste klageinstans. Klager eller en fullmektig har med visse unntak (ifølge §§18 og 19) rett til å se dokumentene i saken.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3, 1671 Kråkerøy
E-post: ungfredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61