HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG ROMERIKE

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 30.11.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittstående skoler med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 01.08.2016) § 3-1.

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG ROMERIKE 2021-22

Kapittel 1 - Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

 

Kapittel 2 - Inntakskomité
Skolens daglige leder (rektor) er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av skolens daglige leder, toppidrettssjef og idrettskoordinator.

 

Kapittel 3 - Inntakskriterier
Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

 

Kapittel 4 - Kvoter

 • Elever søker til gruppe 1 til 10, listet opp nedenfor, basert på den idrett man utøver.
 • Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen kvote i gruppe 1 til 9, søker man til gruppe, «andre idretter».
 • Antall kvoteplasser per gruppe opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres. Kvoter for skoleåret 2021-22 kan du lese her.
 • For lagidrettene i gruppe 1 til 3 konkurrerer søkere til keeperplass på egen kvote.
 • Dersom en søker er aktiv i flere idretter med kvoteplass kan søkeren søke til flere idretter. Dette gjelder søkere til alle trinn.

 

Kapittel 5 - Oversøking

 • Dersom det søker flere elever til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme gruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.
 • Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.
 • Informasjon om opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.
 • Dersom opptaksprøve ikke kan avholdes vil inntaket skje ved loddtrekning i henhold til fastsatte kvoter og kjønnsfordeling.

 

Kapittel 5.1 - Oversøking til 8. trinn:
Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter vil bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin hovedidrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Hvilke idretter som skal ha en spesifikk opptaksprøve og antall elever som innkalles til den idrettsspesifikke opptaksprøven fastsettes av styret før søknadsfrist. Prioritering av elever til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. Fotball (egen keeperkvote)
 2. Håndball (egen keeperkvote)
 3. Ishockey (egen keeperkvote)
 4. Alpint
 5. Langrenn/Skiskyting
 6. Freeski/Snowboard
 7. Cheerleading
 8. Golf
 9. Innebandy
 10. Andre idretter
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene.

 

Kapittel 5.1.1 - Venteliste:

 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.
 • Etter 1. mai vil søkere som ikke har kommet inn på førsteinntaket få endelig avslag eller avslag med venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve.

 

Kapittel 5.2 - Oversøking til 9. og 10. trinn:
Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter kan bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin idrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Prioritering av elever som skal inn til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven.
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene. Plassene fordeles de andre idrettene etter loddtrekning.

 

Kapittel 5.2.1 - Venteliste:

 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven og snittkarakter av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.
 • Etter 1. mai vil søkere som ikke har kommet inn på førsteinntaket få endelig avslag eller avslag med nummerert venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve.

 

Kapittel 5.3 – Søkere som står likt.
Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:

 • Barn av ansatte.
 • Søsken av nåværende elever.
 • Loddtrekning

 

Kapittel 5.4 - Søknader etter søknadsfrist

 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

 

Kapittel 6 – Vedtak

Kapittel 6.1 - Vedtak om skoleplass

 • Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist.
 • Første avdrag på skolepenger pålydende kr. 2 000,- betales før skolestart og innen angitt frist. Dersom foresatte sier fra seg plassen før skolestart tilbakebetales halve beløpet.

 

Kapittel 6.2 - Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

 • Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. I henhold til § 28 og §29 kan vedtaket påklages skriftlig innen 3 uker fra datoen vedtaket mottas. Klagen skal sendes skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, vil klagen bli videresendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som er siste klageinstans. Klager eller en fullmektig har med visse unntak (iflg. §§18 og 19) rett til å se dokumentene i saken.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Romerike
Luhrtoppen 5
1470 Lørenskog

E-post: ungromerike@wang.no
Tlf: 67 20 66 68