HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

HEI, ALLE DERE SOM HAR SØKT WANG UNG ROMERIKE!

Vi har sendt informasjon om opptaksprøver 2020 for WANG Ung Romerike på e-post til alle søkeres foresatte 19.03.20 og 02.04.20. Ta kontakt med oss på ungromerike@wang.no dersom dere ikke har mottatt e-poster med informasjon fra oss.

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG ROMERIKE

 

Lov 2003-07-04 nr. 84 § 3-1. Fastsatt av styret ved WANG Ung Romerike den 17.01.2020, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 01.10 2018) § 3-1. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

 

Inntakskomité

Toppidrettssjef/idrettsansvarlig innstiller søkere til skolens inntakskomité. Inntakskomiteen består av rektor og idrettsansvarlig/toppidrettssjef. Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.


Inntakskriterier

WANG Ung Romerike har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd.  Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Ved oversøking gjennomfører søkeren en fysisk opptaksprøve. Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar samme år. Etter førsteinntaket vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet nedenfor.

 

 


Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:
 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. fotball
 2. håndball
 3. ishockey
 • Det er egen keeperkvote i hver lagidrett.
 1. Alpint
 2. Andre lagidretter og individuelle idretter definert som: golf, langrenn, cheerleading og freeski/snowboard
 3. Åpen kvote
 • Til åpen kvote kan man søke fra alle idretter.
 • Søkeren kan konkurrere om plass i flere grupper basert på i hvilke idretter søkeren har opplyst i søknaden at søkeren er aktiv i.
 • Dersom søkeren ikke kvalifiserer til en plass i gruppene 1-5 vil søkeren konkurrere om plass i gruppe 6.
 • Antall kvoteplasser pr. gruppe fastsettes før inntak.

Dersom det er færre søkere til en gruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på åpen kvote (gruppe 6).

Kvoter WANG Ung Romerike 2020 – 2021
 • Fotball: 12 utespillere og 1 keeper
 • Håndball: 11 utespillere og 1 keeper
 • Ishockey: 9 utespillere og 1 keeper
 • Alpint: 7
 • Cheerleading, golf, langrenn og freeski/snowboard: 9
 • Åpen kvote: 10

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:
 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt uavhengig av kjønn og idrett.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:
 • Barn av ansatte.
 • Søsken av nåværende elever.
 • Loddtrekning

Venteliste:

Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.


Søknader etter søknadsfrist
 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste i aktuell idrettsgruppe og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.
 • Ved skolestart får alle søkere på venteliste avslag. Søkere kan velge å fortsatt stå på venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve, uavhengig av når søknaden er mottatt.

Søknader etter skolestart

Søknader som mottas etter skolestart for inneværende skoleår vil bli særskilt vurdert av rektor dersom det er ledig plass.


Vedtak om skoleplass

Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen søknaden pr. brev så snart som mulig etter opptak. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag skolepenger, kr 2 000, innen en nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får halvparten av beløpet tilbake dersom han/hun skriftlig trekker seg innen 10. august.


Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Søkerens foresatte kan påklage vedtaket skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen behandler deretter klagen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sender skolen klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som behandler saken. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
E-post
ungromerike@wang.no
Tlf: 415 68 464