HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG TØNSBERG

Inntaksreglement fastsatt av styret ved WANG Tønsberg AS den 1.12.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020) § 3-1.

Inntaksreglement for 8.trinn, 9.trinn og 10. trinn (Ung)

Kapittel 1 – Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars for samme inntaksår.

Kapittel 2 - Inntakskomité
Skolens daglige leder er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av skolens daglige leder, rektor ungdomstrinn og toppidrettssjef.

Kapittel 3 - Inntakskriterier
Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Kapittel 4 - Kvoter

 • Elever søker til idrettene listet opp nedenfor, basert på den idrett man utøver.
 • Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen kvote (listet opp nedenfor), søker man til "øvrige idretter".
 • Antall kvoteplasser per idrett fastsettes av styret før inntak.
 • For lagidrettene håndball og fotball, konkurrerer søkere til keeperplass på egen kvote.
 • Dersom en søker er aktiv i flere idretter med kvoteplass kan søkeren søke til flere idretter. Dette gjelder søkere til alle trinn.
 • Idretter med kvoteplass er
  • Håndball
  • Håndball (Keeper)
  • Fotball
  • Fotball (Keeper)
  • Golf
  • Kampidrett
  • Langrenn
  • Sykkel (landevei og terreng)
  • Roing
  • Andre tekniske idretter
   • Friidrett (tekniske øvelser og sprint)
   • Seiling
  • Andre utholdenhetsidretter
   • Friidrett (mellomdistanse og lange løp)
   • Orientering
   • Triatlon
   • Svømming
  • Øvrige idretter
   • Idretter som ikke er listet opp ovenfor

Kapittel 5 - Oversøking

 • Dersom det er flere søkere til en idrett enn antall tildelte kvoteplasser til samme gruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.
 • Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.
 • Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.
 • Dersom opptaksprøve ikke kan avholdes vil inntaket skje ved loddtrekning i henhold til fastsatte kvoter og kjønnsfordeling.
 • Ved oversøking, vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene. Søkere som ikke innfrir kravene, vil få avslag eller tilbud om ventelisteplass. Avslag på søknad med informasjon om klagerett, sendes i god tid før skolestart.

Kapittel 5.1 - Oversøking til 8. trinn:

Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter kan bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin idrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Prioritering av elever som skal inn til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven.
 • Søkerne rangeres i idrettene (kvotene) de har søkt på

Kapittel 5.1.1 - Venteliste:

 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.

Kapittel 5.2 - Oversøking til 9. og 10. trinn:

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøve legges sammen med rangering på snittkarakter og gir endelig rangering totalt heretter kalt totalscore.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, gjennomsnitt i engelsk, gjennomsnitt i norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter kan bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin idrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Prioritering av elever som skal inn til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven.
 • Søkerne rangeres i idrettene (kvotene) de har søkt på. Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene. Plassene fordeles de andre idrettene etter loddtrekning.

Kapittel 5.2.1 - Venteliste:

Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven og snittkarakter av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.

Kapittel 5.3 – Søkere som står likt.

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:

 • Barn av ansatte
 • Søsken av nåværende elever
 • Loddtrekning

Kapittel 5.4

 • Søknader etter søknadsfrist
  • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.
  • Ved skolestart får søkere velge om de fortsatt ønsker å stå på venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve, uavhengig av når søknaden er mottatt.

Kapittel 6 – Vedtak

Kapittel 6.1 - Vedtak om skoleplass

 • Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist.
 • Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Innbetalingen av første avdrag regnes som administrasjons­kostnad og refunderes ikke.

Kapittel 6.2 - Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

 • Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht §2 i forvaltningsloven. I henhold til § 28 og §29 kan vedtaket påklages skriftlig innen 3 uker fra datoen vedtaket mottas. Klagen skal sendes skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, vil klagen bli videresendt til Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 1. januar 2021) i Vestfold og Telemark, som er siste klageinstans. Klager eller en fullmektig har med visse unntak (ifølge §§18 og 19) rett til å se dokumentene i saken.