SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.
Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre toppidrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positiv effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idrettssatsingen vil ikke bli notert på vitnemålet.

Skoleåret

Skoleåret følger i hovedsak skoleruten for Innlandet Fylkeskommune med tanke på oppstart, feriedager og avslutning. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstart for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre. Vi minner om at skolestart i august er tidligere enn i den offentlige skolen.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timerfellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3.

Videre må du ha minimum to programfagenheterfra sammeprogramfag i ditt valgte programområde (realfag eller språk,samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 timene, 5 timer per uke på Vg2 og 5 timer per uke på Vg3, kan velges fra begge programområder. (Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke). Informasjon utover dette finnes i UDIRs rundskriv Udir-1-2014 Kunnskapsløftet, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Vg1

I starten av første skoleår er noen elever ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foreldre. Vi er opptatt av at elevene skal trives, og ser det som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt av dem.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innenfor ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfagenheter i ditt valgte programområde på Vg2, må du bygge videre på disse i Vg3. Elever som ikke har hatt tysk/spansk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Fremmedspråk

Vi har to fremmedspråk Tysk 1, 1+2 ,2 og Spansk 2. Du velger blant disse på Vg1
og du må ha språket 4 skoletimer i uka over minimum to år. Det er likevel noen regler for ditt valg: Dersom du har fulgt undervisning i et av fremmedspråkene på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette fremmedspråket. Du velger da tysk 2 eller spansk 2. Alternativt kan du velge å begynne på nytt i et annet fremmedspråk og følge dette i to år. Du kan ikke velge å begynne på nytt i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen. Dersom du har hatt et annet fremmedspråk på ungdomsskolen og velger å begynne med tysk som nytt fremmedspråk, kan du velge om du vil lære tysk i 2 eller 3 år.

For deg som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare tysk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 2 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2.

Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

VG 1 VG 2 VG 3
4 t Norsk 4 t Norsk 6 t Norsk
5 t Engelsk 3 t Matematikk 4 t Historie
5 t Matematikk 2 t Historie 3 t Religion
5 t Naturfag 4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag 2 t Kroppsøving
2 t Geografi = Fellesfag (15 timer/uke) = Fellesfag (15 timer/uke)
4 t Fremmedspråk 1 eller 2 + Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. + Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder. + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 timer/uke)
+ Toppidrettstimer (9 t/uke) + Toppidrettstimer (9 t/uke) + Toppidrettstimer (9 t/uke)
= 39 uketimer totalt = 39 uketimer totalt = 39 uketimer totalt

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG

Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre og næringsliv ikke får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. På WANG Toppidrett tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk og kjemi. Noen videre studier, som for eksempel medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE
Matematikk Matematikk R1 5t
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1) 5t
Fysikk Fysikk 1 5t
Fysikk 2 (bygger på fysikk 1) 5t
Kjemi Kjemi 1 5t
Kjemi 2 (bygger på kjemi 1) 5t


Matematikk R (for realfag):

Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk på 3 timer i Vg2.

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier, kan dette programområdet være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fl este studieveier både i Norge og i utlandet.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE
Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi 5t
Sosialkunnskap 5t
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 5t
Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1) 5t
Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 5t
Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1) 5t
Rettslære Rettslære 1 5t
Rettslære 2 (bygger på Rettslære 1) 5t