Sentralt i toppidretten står de store øyeblikkene, - både for utøverne selv og samfunnet utenfor. Toppidretten er ekstrem og spennende. Hva liggerbak? Hvor starten reisen mot toppen? Utøveren er alltid på jakt etter forbedringer og et høyere prestasjonsnivå. For den unge utøver handler reisen mot toppen om tålmodighet og hardt målrettet arbeid over tid. Det er ingen vei utenom hardt arbeid for å nå sine drømmer. Vi er stolte av at for mange av Norges største talenter starter denne reisen hos oss.

Her på WANG Toppidrett jobber vi knallhardt hver eneste dag for å bringe våre utøvere i posisjon for å lykkes. Dette gjøres med kompetanse og energi gjennom en god dialog med utøveren selv og miljøet rundt. Vi skal utfordre, engasjere og veilede på denne spennende reisen. Jeg er stolt av den jobben våre trenere gjør hver dag i dette og gleder meg til å ta i mot deg som elev hos oss på WANG Toppidrett.

havard-r-f-johansen
TOPPIDRETTSSJEF SENTRALT

Håvard Johansen

WANG TOPPIDRETTSPLAN

1. INNLEDNING

1.1    Hva er et toppidrettsgymnas?

Toppidretten er sterkt forankret i Norge. Idrettens egne organer, og ikke minst media, har et stort fokus på dette. For norske myndigheter er det viktig at unge motiverte idrettsutøvere får muligheten til å kunne kombinere sin reise mot et høyt idrettslig nivå med en god skolegang. Norsk idrett deler de samme tankene da de har «utviklingen av det hele mennesket» som et av sine mest sentrale begrep for både toppidretten og idretten generelt.

For å klargjøre hva et toppidrettsgymnas er har Norges Idrettsforbund v/Olympiatoppen definert en rekke kvalitetskrav som skal sikre kvaliteten i tilbudet ved et godkjent toppidrettsgymnas. De 10 grunnsetningene er som følger:

 • Toppidrettstilbudene skal i prinsippet være åpne for kvalifiserte søkere fra hele landet og den enkelte skole har ansvar for inntaket.
 • Skolen skal ha fullstendige årsplaner for den idrettslige aktiviteten.
 • Lærerstaben skal ha innsikt i og forståelse for totalbelastningen idrett/skole.
 • Trenere på skolen skal ha høy kompetanse på utvikling av unge utøvere, sikre kontinuerlig utvikling, ha tydelig ansvar og gis mulighet for å praktisere trenergjerningen.
 • Trenere skal i samarbeid med skolens ledelse legge vekt på å skape et miljø der opplever er en treningshverdag med fokus på utvikling og mestring.
 • Skolen har ansvar for at elevene får tett oppfølging fra trener(e) og for at et godt samarbeid med elevenes øvrige idrettsmiljø.
 • Det skal finnes gode anlegg og treningsmuligheter, korte avstander og god transport.
 • Skolen skal praktisere toppidrettens verdigrunnlag.
 • Skolen skal legge til rette for utvikling av «24-timers utøvere».
 • Skolen har ansvar for at utøvere får karriereveiledning.

1.2    Dette står vi for – dette er vårt løfte.

1.2.1   Visjon

Vi hjelper deg til å lykkes og inspirerer deg på veien!

1.2.2   Nøkkelbegreper for WANG Toppidrett
 • Trivsel
 • Entusiasme
 • Det beste læringsmiljøet
 • Støtte
 • Prestere
1.2.3   Forventninger til ansatte

Alle ansatte ved våre skoler skal ha god innsikt og forståelse i elevenes hverdag som elev og utøver. Vi skal derfor kjennetegnes ved at det er korte avstander mellom elever, ansatte, foresatte og miljø utenfor skolen

2. HVA KJENNETEGNER WANG TOPPIDRETT?

2.1    Skoletilbudet

Ved våre videregående skoler får elevene muligheten til å kombinere studiespesialiserende utdanningsprogram med toppidrett. WANG har en lang og sterk akademisk tradisjon. Alle som fullfører og består 3-årig utdanning på WANG oppnår generell studiekompetanse. Ved våre skoler kan elevene velge blant et bredt spekter av programfag. Elever som ønsker det, kan velge realfaglig fordypning og dermed oppnå spesiell studiekompetanse, som kreves på enkelte høyere studier.

2.1.1   Karriereveiledning

Ved våre skoler har vi studierådgivere som samarbeider tett med toppidrettsseksjonen for å kunne veilede elevene våre med tanke på veien videre etter endt skolegang ved WANG Toppidrett. Vi har god oversikt over hvilke idrettsmiljøer og universiteter/høyskoler som legger best til rette for den enkelte idrett i Norge og utlandet.

2.2    Eleven og utøveren

På WANG Toppidrett er man elev og utøver. Dette ståstedet setter store krav til WANG i møte med eleven/utøveren. Vi legger til rette for stor fleksibilitet, men med fleksibilitet følger også ansvar. Rammene for undervisning og vurderingssituasjoner er klare, slik at elevene kan innordne seg gjeldende regler og normer for vår skole. Elevene har et eget ansvar når det gjelder kommunikasjon med trenere og lærere. Vi legger rammer for at det er mulig å lykkes på begge arenaer, skole og idrett.

Ved inntak legger vi vekt på å vurdere denne tosidigheten likeverdig. Ved inntak legges det både vekt på karakterer fra tidligere skolegang og idrettslige forutsetninger. (Se for øvrig inntakskriterier for den enkelte skolen på våre websider.)

2.3    Treneren

Trenerens hovedoppgave er å veilede utøverne slik at de kan utvikle og utnytte sine ferdigheter og motivasjon til å nå sitt potensial. Utøveren er alltid i sentrum av trenerens fokus.

2.3.1   Faglig kompetanse

Trenerne har sterk faglig kompetanse innen idrett generelt og toppidrett spesielt. Skolen søker å engasjere/utvikle komplementære trenerteam med formell utdannelse og praktisk erfaring.

2.3.2   Oppdatert og søkende

Trenerne er faglig oppdaterte innenfor norsk toppidrett og toppnivået i sin idrett. Våre trenere søker kunnskap om hva de beste i verden gjør, og hva som har ført dem til toppen. De er nysgjerrige på dokumentert kunnskap om hva som fører til topprestasjoner internasjonalt. Dette er viktig for å hjelpe morgendagens utøvere til å bli de neste toppene i sin idrett. Våre trenere må også kunne se krav/konsekvenser/tendenser for toppidrettsutøvere i fremtiden.

2.3.3   Mestring og utvikling

Fokuset ligger på utvikling av individet og individuelle ferdigheter. Læringsarenaen WANG Toppidrett skal til enhver tid drive:

 • Veiledende ledelse
 • Individuell differensiering
 • Utvikling i samhandling med elevenes treningsmiljø
 • Læring av sosiale ferdigheter
 • Læring og utvikling i langsiktig perspektiv
2.3.4   Kompetanseoverføring mellom idrettene

Sentralt for WANG Toppidrett står det å utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av idrettene. På alle våre skoler legger vi til rette for at idrettenes sportssjefer møtes ukentlig der dette tema står på dagsordenen. Dette har vært en sentralt suksesskriterie i norsk toppidrett helt fra Olympiatoppen ble etablert i 1988 og er således sentralt for WANG Toppidrett.

2.4    Supplement til klubb

Vi er en del av utøvernes utviklingsmiljø der vi samarbeider tett med klubben og de andre aktørene i elevenes daglige trenings- og konkurransemiljø. Dette kan for mange av våre elever være krets, forbund eller andre miljøer på tvers av klubber rundt en trener eller trenerteam. Læreplaner og vurderingssituasjoner legger noen rammer for treningen på skolen, men som utgangspunkt er det trening utenfor skolen som er styrende for hva elevene trener på skolen. Vår store trenertetthet gjør det mulig for å ta individuelle hensyn. Ved noen tilfeller, der særforbund/klubb ser det som det beste for treningsmiljøet, kan WANG Toppidrett ta mer ansvar for helheten i treningsarbeidet i samarbeid med treningsmiljøet utenfor skolen

3. HVA ER TOPPIDRETT PÅ WANG TOPPIDRETT?

3.1    Olympiatoppens definisjon av Toppidrett

Toppidrett defineres av Olympiatoppen som ”trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.”

3.2    WANG-utøveren

Olympiatoppen har definert toppidrett for unge utøvere ”som morgendagens utøvere, dvs. de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.” Ved WANG Toppidrett legges det gjennom både skole og trening til rette for utvikling av morgendagens utøvere.

3.3    Talentbegrepet

Begrepet «talent» brukes og forståes på mange ulike måter. Forskningen viser ofte til tre hovedlinjer i dette:

 • Talentidentifisering
 • Talentutvikling
 • Talentutviklingsmiljø

Talentidentifisering speiler ofte tanker rundt et biologisk blikk på utvikling. Noen har mer medfødte muligheter enn andre innen de ulike idrettene. På WANG Toppidrett lar vi dette begrepet ligge og retter mer fokus på de to neste begrepene.

Talentutvikling spiller ofte på å legge til rette for optimal trening på rett utviklingsnivå. Forskningen rundt dette kommer ofte ned til to hovedspørsmål – tidlig eller sein spesialisering. Vi erkjenner at den enkelte særidrett ofte skiller seg fra andre i dette spørsmål. Utviklingstrappene til de ulike særidrettene i Norge har ofte dette perspektivet som utgangspunkt, og disse trappene ligger til grunn for den treningen vi legger til rette for hos oss.

Talentutviklingsmiljø er et meget sentralt begrep hos oss. Det finnes klare kjennetegn på de talentutviklingsmiljøer som over tid utvikler utøvere til det ypperste internasjonale nivået gjentagende ganger. Disse miljøene preges av å premiere de rette holdninger og prestasjoner i trening, de preges av gode og sunne relasjoner mellom utøvere og mellom utøvere og ledere/trenere. De etablerte (utøvere og trenere) er formelle og uformelle rollemodeller for de nye inn i treningsgruppen. Utviklingen av gode juniorer til gode seniorutøvere sees på som en funksjon av hele miljøet. Vårt utviklingsmiljø skal kjennetegnes av denne retningen; et utviklingsmiljø i verdensklasse.

3.4    Sentrale begreper for WANG Toppidrett

For WANG Toppidrett står filosofien i den Norske Modellen for Toppidrett sentralt. Med bakgrunn i tankegodset fra den norske idrettslederen Thor Ole Rimejorde har Olympiatoppen over tid utviklet dette. Utover dette har vi hentet mye inspirasjon fra forskningen til den danske idrettspsykologen Kristoffer Henriksen rundt «talentutviklingsmiljøer i verdensklasse». Med utgangspunkt i dette har vi definert begrepene nedenfor som sentrale for oss slik at vi kan legge til rette for utvikling av morgendagens utøvere:

Det hele mennesket

Elevens og utøverens mentale, sosiale og fysiske behov og ferdigheter skal ivaretas på best mulig måte både i skole- og treningssammenheng.

Utøveren i sentrum

Individuell utvikling og oppfølging gjennomsyrer WANG Toppidretts verdier, kultur og forventning til ansatte. Dette innebærer en individuell tilrettelegging av både skole og trening for våre elever.

24-timersutøveren

Elevene skal gjennom skoleløpet tilegne seg forståelse for hvordan de som utøvere skal ta hensyn til helheten. Med helhet mener vi trening, fritid, arbeid/skole. Totalbelastningen bestemmes av mer enn bare trening og konkurranser. En ”morgendagens utøver” må leve i en toppidrettsutøvers hverdag når det gjelder alle krav idretten setter.

Gode treningsgrupper

Elevene skal inkluderes i et sundt gruppefellesskap. Gruppen skal preges av positiv kommunikasjon uavhengig av prestasjonsnivå. Vi vet at gruppen/gruppetrening er viktig for den enkeltes utvikling og legger rammer for det. Treningsgruppene skal preges av gode rollemodeller der de etablerte i treningsmiljøet, eldre utøvere og ledere, skal være gode rollemodeller for nye elever i felles treningsgrupper. Gruppene skal preges av en kultur der læring og utvikling står i sentrum.

Nuet/tilstedeværelse

For å nå et toppidrettsnivå er det avgjørende at den enkelte utøver forstår viktigheten av kvalitet i treningsarbeid og konkurranse. Dette innebærer en fysisk, mental og sosial aktiv tilstedeværelse ved hver enkelt treningsøkt og konkurranse der man yter sitt ytterste for å oppnå fremgang.

Kunnskapsbasert

All trening ved WANG Toppidrett baseres på kunnskap rettet mot utvikling av utøvere på høyt nivå. Dette innebærer at vi skal være nysgjerrige og søkende. Fokus skal ligge på fremtidens krav.

Kompetanseoverføring

Trenerne ved WANG Toppidrett skal ha anledning til å involvere seg i både formell og uformell kompetanseoverføring på tvers av idretter.

Selvstendighet/struktur

WANG – utøveren skal utvikle et bevisst forhold til sin idrettssatsing og gradvis selv ta ansvar for egen utvikling. Dette skal skje gjennom tilegnelse av kunnskap om og erfaring i tilretteleggelse og planlegging av egen trening. WANG – utøveren skal kunne strukturere hverdagen slik at både skole, trening, konkurranser, restitusjonsbehov, sosiale relasjoner og mental påkjenning ivaretas.

Holdninger

WANG – utøveren skal kjennetegnes ved gode holdninger i alle sammenhenger. Derfor det sentralt for skolen å veilede elevene innen områder som: verdier, arbeidsmoral, oppmøtetider, kosthold, restitusjon og treningskvalitet (arbeidskvalitet).

Langsiktighet

Treningsplaner, årsplaner og øktplaner gjenspeiler det langsiktige arbeidet vi har for våre utøvere. Disse har basis i gjeldende prinsipper for norsk toppidrett for øvrig og de enkelte forbundenes utviklingstrapper.  I vårt arbeid med utøverne har vi et mestrings- og utviklingsfokus framfor prestasjonsfokus. WANG Toppidrett jobber for å gi utøverne treningserfaringer og en «verktøykasse» bestående av ulik kunnskap som de kan få stor nytte av på veien videre mot en toppidrettskarriere.