Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.
Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 1. februar.

Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

 

OPPTAK:

Skolens opptakskommitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt.

HVORDAN SØKE:

Print ut søknadsskjemaet som du finne her eller trykk på knappen under, og send skjemaet i en lukket konvolutt til: WANG Toppidrett Tønsberg, Postboks 84, 3109 Tønsberg.

Søknaden skal inkludere følgende vedlegg: Halvårsvurdering gitt desember/januar. Uttalelse fra klubb, trener, krets og eller forbund med beskrivelse av kandidatens ferdigheter.

NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte skolenivå skal alltid ettersendes

 

INNTAKSREGLEMENT WANG TØNSBERG AS
VG1, VG2 og VG3 (Toppidrett)

Hjemmel: Lov 2003-07-04 nr. 84 § 3-1

Fastsatt av styret ved WANG Tønsberg den 16.2.2018, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova), sist endret 16.6.17.

Kapittel 1. Søknadsfrist
Søknadsfrist for interne elever ved WANG Toppidrett Tønsberg er 1. februar. Søknadsfrist for eksterne elever er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet etter søknader mottatt innen fristen.

 Kapittel 2. Inntakskomité
Sportsjefen for idretten/treningsgruppen innstiller søkere til skolens inntakskomité. Inntakskomiteen består av regional toppidrettssjef og rektor/daglig leder. Skolens rektor/daglig leder er ansvarlig for inntaket.

Kapittel 3. Inntakskriterier
WT har hele landet som inntaksområde. Søkere med ungdomsrett til opplæring etter friskolelovens §3-1 (jf. Opplæringslovens §§2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd) skal prioriteres. Skolen skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. privatskolelova §3-1 første ledd.

Kapittel 4. Kvoter
Elever søker til idrettsgruppe basert på den idrett man utøver. Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen gruppe, søker man til idrettsgruppen "basistrening". Alle idrettsgrupper blir tildelt kvoteplasser. Antall kvoteplasser pr. idrett fastsettes av styret før inntaket.

Kapittel 5. Oversøking
Dersom det søker flere elever til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme idrettsgruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.

Kapittel 5.1 Ved oversøking til VG1 gjelder følgende:

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet)
 • Søkere rangeres innad i idrettsgruppen man har søkt til og på bakgrunn av antall tildelte kvoteplasser i idrettsgruppen
 • Søkerne rangeres etter karaktersnitt og idrettslige forutsetninger vektet 50/50.
  • Karaktersnitt beregnes i fagene: matematikk, gj.snitt norsk, gj.snitt engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det er karakterene som er oppnådd til halvårsvurdering i 10. klasse som er beregningsgrunnlaget.
  • Ved inntak etter 1. juli er det karakterene fra vitnemål i 10. klasse som legges til grunn for rangeringen
  • Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige ferdigheter.
 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelser, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra endelig vitnemål som legges til grunn for vurderingen.
 • Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
 1. Søkere fra WANG Ung
 2. Søkeres Karaktersnitt
 3. Barn av ansatte
 4. Søsken til nåværende og tidligere elever
 5. Loddtrekning

 

Kapittel 5.2 Ved oversøking til VG2 gjelder følgende:

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet)
 • Interne søkere fra Vg1 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 er bestått. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt statsstøtte foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.

 

Eksterne søkere rangeres etter karaktersnitt på bestått kompetansebevis og idrettslige forutsetninger vektet 50/50. Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige ferdigheter.

 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelse, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra bestått kompetansebevis vg1 som legges til grunn for vurderingen.
 • Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
 1. Søkeres Karaktersnitt
 2. Barn av ansatte
 3. Søsken til nåværende og tidligere elever
 4. Loddtrekning

 

Kapittel 5.3 Ved oversøking til VG2 gjelder følgende:

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet)
 • Interne søkere fra Vg2 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 og Vg2 er bestått i fag. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt statsstøtte foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.
 • Eksterne søkere rangeres etter karaktersnitt på bestått kompetansebevis og idrettslige forutsetninger vektet 50/50. Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige ferdigheter.
 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelse, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra bestått kompetansebevis fra vg1 og vg2 som legges til grunn for vurderingen.
 • Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
 1. Søkeres Karaktersnitt
 2. Barn av ansatte
 3. Søsken til nåværende og tidligere elever
 4. Loddtrekning

 

Kapittel 6. Bekreftelse
Skolen bekrefter at søknaden er mottatt. Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen inntak per brev så snart som mulig etter søknadsbehandling. I inntaksbekreftelsen forutsettes det at vitnemål fra ungdomsskolen eller kompetansebevis fra videregående skole blir sendt innen 1. juli. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag skolepenger, kr 2 000, innen en nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får halvparten av beløpet tilbake dersom han/hun skriftlig trekker seg før skolestart.

Ved oversøking, vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet over. Rangert venteliste offentliggjøres etter 1. juli når skolen har mottatt bestått vitnemål fra ungdomsskolen eller bestått kompetansebevis fra videregående skole.

 

Kapittel 7. Klaging
Avgjørelse om inntak og avslag er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Hvis skolen opprettholder sitt vedtak, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Vestfold, som er siste klageinstans. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon.

 

Kapittel 7. Definisjon av heltids- og deltidselever jmf. §11-8 i forskrift til friskolelova

Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3.

Deltidselev er ein elev som er teken inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Deltidselevar kan vere tekne inn til eit eller fleire fag.

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Stavanger
Rektor Steens Plass 1
4010 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG // STUDIESPESIALISERENDE

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Stavanger
Ytre Eiganesvei 21
4025  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 51 84 07 00

ungsandnes@wang.no

Kart

WANG Ung Oslo
Mølleparken 4
0459 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart