Hopp til hovedinnhold

Lovens formål

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og satte en ny standard for et ansvarlig næringsliv. Kravene fungerer som et etisk kompass for norske bedrifter, rettet mot å avdekke og forbedre negative påvirkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

WANG Toppidrett har innrettet seg etter åpenhetsloven. Ansvarlighet er forankret i skolens retningslinjer og styreinstruks. Skolen har fordelt ansvar og oppgaver i henhold til lovteksten. Oppfølging av ansvarlighet, aktsomhetsvurderinger og utarbeidelse av årlig rapport reguleres i skolens styreinstruks og vil være faste saker på skolens styremøter.

Ansvar og myndighet

Det er skolens styre som er øverste myndighet og kontrollerer således skolens praksis gjennom styremøter. Det er skolens daglige leder som skal lede skolens praksis i henhold til denne handlingsplanen.

WANG Toppidrett sitt arbeid og skolens retningslinjer og handlingsplaner

Ved utarbeidelse av denne handlingsplan har WANG Toppidrett gjort en innledende overordnet vurdering av risikoen for at virksomheten bidrar til menneskerettighetsbrudd basert på hvor WANG sine leverandører befinner seg, produkter og tjenester WANG handler og produksjonsprosesser WANG er avhengig av. Det er skolens styre som håndterer og kvalitetssikrer dette arbeidet.

Det er fremskaffet oversikter fra våre leverandører og alle avtaler er gjennomgått for å sikre forsvarlighet. Aktuelle leverandører er tilsendt skriv fra WANG med en rimelig svarfrist. Her sjekkes det også om våre leverandører har gjort tilsvarende vurderinger i sin verdikjede. Pr. dags dato har WANG ikke blitt kjent med forhold som gir grunnlag for bekymring. Vi har heller ikke avdekket risiko for negative konsekvenser.

Daglig leder vil sammen med skolens regnskapsfører fortløpende vurdere nye leverandører skolen handler med i henhold til åpenhetsloven.

Skolens styre er overordnet ansvarlig for at skolen opptrer i henhold til åpenhetsloven og alle ansatte er orientert om gjeldende retningslinjer. Daglig leder er ansvarlig for å sette handlingsplanen ut i praksis.

Henvendelser om åpenhetsloven kan rettes til info@wang.no

Redegjørelse for foretatt aktsomhetsvurdering ved utarbeidelse av denne handlingsplanen

WANG er en ideell skattefri organisasjons om driver private skoler etter privatskoleloven. Skolene er spesielt innrettet mot å tilrettelegge og utdanne idrettsutøvere etter § 2-1 i privatskoleloven (profilskoler på ungdomstrinnet og toppidrettsgymnas på videregående trinn). WANG Toppidrett organiserer og driver 15 skoler, hvorav 9 idrettsungdomsskoler og 6 toppidrettsgymnas. Skolenes formål er å tilby utdanning i kombinasjon med idrett. Et fåtall av våre skoler er så store at de omfattes av Åpenhetsloven, men vi har valgt å implementere regelverket på alle våre skoler inklusive risikovurderinger.

WANG sin virksomhet er undervisning og idrettsoppfølging av elever på ungdoms- og videregående skole. Våre hovedinnkjøp er knyttet til undervisnings-/kontormateriell, renhold og treningsutstyr, samt at vi har noen større samarbeidspartnere knyttet til administrasjon (drift av nettverk og programvare, regnskap og skoleadministrative systemer).

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  • Innenfor WANG sitt driftsområde (undervisning) er det generelt liten risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Sentrale leverandører til våre skoler er kontaktet for å sikre at de opptrer i henhold til åpenhetsloven. Skolens daglige leder vil fortløpende kontakte nye leverandører for å sikre at også disse ikke bryter menneskerettighetene / har anstendige arbeidsforhold.
  • Når nye avtaler skal inngås vil regelverket i åpenhetsloven være en sentral faktor i anbudsvurderingen.
  • Ansatte er orientert om lovens formål og vår håndtering på fellesmøter
  • Det er opprettet en egen epostadresse for kontakt angående åpenhetsloven: info@wang.no
  • Retningslinjene er godkjent og signert av skolens styre.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser og vi har ikke avdekket risiko for negative konsekvenser.

Handlingsplan dersom WANG avdekker negative konsekvenser

  • Konkrete tiltak for å stanse negative konsekvenser eller begrense risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil være at WANG kontakter aktuell leverandør for å tilstrebe at de endrer sin praksis.
  • Om endring ikke skjer innen avtalt tid, vil WANG avslutte kontrakten og velge alternative leverandører som oppfyller vilkårene i Åpenhetsloven.

    Les mer om Åpenhetsloven på Lovdata sin nettside.

07.06.2023