HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

 

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG OSLO

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 24.11.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020) § 3-1.

Kapittel 1 - Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

 

Kapittel 2 - Inntakskomité

Skolens daglige leder er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av skolens daglige leder og idrettsansvarlig.

Kapittel 3 - Inntakskriterier

Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Kapittel 4 - Kvoter

 • Elever søker til gruppe 1 til 12, listet opp nedenfor under pkt. 5.1, basert på den idrett man utøver.
 • Antall kvoteplasser per gruppe opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres.
 • For lagidrettene i gruppe 1 til 3 konkurrerer søkere til keeperplass på egen kvote.
 • Dersom en søker er aktiv i flere idretter med kvoteplass kan søkeren søke til flere idretter. Dette gjelder søkere til alle trinn.

Kapittel 5 - Oversøking

 • Dersom det er flere søker til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme gruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.
 • Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.
 • Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.
 • Dersom opptaksprøve ikke kan avholdes vil inntaket skje ved loddtrekning i henhold til fastsatte kvoter og kjønnsfordeling.

Kapittel 5.1 - Oversøking til 8. trinn:

Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 45% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter kan bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin idrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Prioritering av elever som skal inn til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. Fotball (egen keeperkvote)
 2. Håndball (egen keeperkvote)
 3. Ishockey (egen keeperkvote)
 4. Tennis
 5. Turn (apparat)
 6. Kampidrett (taekwondo WTF, karate, judo, bryting, boksing, kickboksing)
 7. Golf
 8. Skihopp/kombinert
 9. Friidrett
 10. Utholdenhet (langrenn, skiskyting, orientering, mellom- og langdistanseløp, sykkel, roing og padling)
 11. Svømming
 12. Andre idretter
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene. Plassene fordeles til de andre idrettene etter loddtrekning.

Kapittel 5.1.1 - Venteliste:

 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.
 • Etter 1. mai vil søkere som ikke har kommet inn på førsteinntaket få endelig avslag eller avslag med venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve.

Kapittel 5.2 - Oversøking til 9. og 10. trinn:

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøve legges sammen med rangering på snittkarakter og gir endelig rangering totalt - heretter kalt totalscore.
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, gjennomsnitt i engelsk, gjennomsnitt i norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.

Kapittel 5.2.1 - Venteliste:

 • Søkere med høyest totalscore av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste. Hvilken plass du får på ventelisten avhenger av din totalscore.
 • Etter 1. mai vil søkere som ikke har kommet inn på førsteinntaket få endelig avslag eller avslag med nummerert venteliste rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøve.

Kapittel 5.3 – Søkere som står likt.

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:

 • Barn av ansatte
 • Søsken av nåværende elever
 • Loddtrekning

Kapittel 5.4 - Søknader etter søknadsfrist

 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

 

Kapittel 6 – Vedtak

Kapittel 6.1 - Vedtak om skoleplass

 • Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist.
 • Første avdrag på skolepenger pålydende kr. 2 000,- betales før skolestart og innen angitt frist. Dersom foresatte sier fra seg plassen før skolestart/før 10. august tilbakebetales halve beløpet.

Kapittel 6.2 - Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

 • Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht §2 i forvaltningsloven. I henhold til § 28 og §29 kan vedtaket påklages skriftlig innen 3 uker fra datoen vedtaket mottas. Klagen skal sendes skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, vil klagen bli videresendt til Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 1. januar 2021) i Oslo og Viken, som er siste klageinstans. Klager eller en fullmektig har med visse unntak (ifølge §§18 og 19) rett til å se dokumentene i saken.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16.
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400
ungoslo@wang.no