VÅRT SKOLETILBUD

Hos oss oppnår elevene resultater som åpner dørene til høyere studier og spennende karrieremuligheter.
PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

På WANG tilbyr vi realfagene: Matematikk, Fysikk, Kjemi, Biologi og IT. Undervisningen finner sted i helt nye klasserom, og vi har både moderne utstyr og nye laboratorier. Noen studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever realfag. På WANG kan du velge de realfagene du selv ønsker for videre studier.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier, kan dette programområdet være et riktig valg. WANGs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og utlandet. På WANG tilbyr vi disse språk, samfunnsfag og økonomi: Psykologi, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Markedsføring og ledelse, Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsøkonomi, Rettslære, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studie– kompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum   30 skoletimer per uke over tre år, totalt 2 523 årstimer. Av disse timene er 60 skoletimer obligatoriske fellesfag med 30 skoletimer fellesfag i Vg1, 15 skoletimer fellesfag i Vg2 og 15 skoletimer fellesfag i Vg3.

Videre må du ha minimum to programfag fra samme fagområde i ditt valgte programområde (realfag, språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 skoletimer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 skoletimene, fem timer per uke på Vg2 og fem skoletimer per uke på Vg3 kan velges fra begge programområder. Elever som ikke har hatt to fremmedspråk på ungdomsskolen MÅ bruke de fem valgfrie skoletimene på Vg3 til 2. fremmedspråk  (timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke).

Informasjon utover dette finnes i Utdanningsdirektoratets  rundskriv  Udir–1–2016.

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder  valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fag områder som gjør det enklere å planlegge videre.

Matematikk 1T eller 1P

Matematikk er en del av vår globale  kulturarv. Faget griper inn i mange vitale  samfunnsområder, som medisin, økonomi,  teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksohet. Solid kompetanse i matematikk er derfor en forutsetning for utvikling av samfunnet.

Matematikk er obligatorisk de to første  årene, 5 skoletimer per uke i Vg1 og  minimum 3 skoletimer per uke i Vg2. Du  kan velge mellom teoretisk matematikk (1T)  og praktisk matematikk (1P). Dette valget  foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis  du velger praktisk mate matikk, kan du ikke  fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2  og Vg3.

Matematikk – 1T

Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe  lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri,  økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – forsert opplegg

På WANG tilbyr vi forsert opplegg i  Matematikk R1 på Vg1 og Matematikk R2 på Vg2.

2 Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk, tysk og fransk som andre fremmedspråk. Du velger fritt blant disse tre på Vg1 og du må ha språket 4 skoletimer i uka over minimum to år.

Det er likevel noen regler for ditt valg:

Dersom du har fulgt undervisning i et av fremmedspråkene på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette fremmedspråket. Du velger da tysk 2, fransk 2 eller spansk  2.  Alternativt kan du velge å begynne på nytt i et annet  fremmedspråk og følge dette i to år. Du kan ikke velge å begynne på nytt i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen.

For deg som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare  spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre fagene innenfor sitt eget programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagene innenfor valgt programområde fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfag i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Det samme gjelder elever som må ha fremmedspråk i blokk 1 på Vg3.

 

For deg som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2. Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videre-gående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

Vi anbefaler elevene å velge alle tre fagene innenfor sitt eget programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagene innenfor valgt programområde fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfag i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som må ha 2. fremmedspråk på Vg3 (blokk 1) må bygge videre på fagene de velger i blokk 2 og blokk 3 fra Vg2 til Vg3.

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Undervisningen finner sted i helt nye klasserom og vi har  både moderne utstyr og nye laboratorier. Noen studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag):
Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med matematikk R2, eller matematikk R1 med matematikk S2. Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk 2P i Vg2. De må da erstatte minst 84 årstimer eller 3 skoletimer per uke med et annet fag. Hos oss på WANG kan de velge mellom Biologi 1 eller Internasjonal engelsk (begge fagene er på 140 årstimer).

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet være et riktig valg. Man utvikler  kompetanse innen blant annet språk, politikk, kultur og kommunikasjon, samt markedsføring. WANGs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og utlandet.

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

VIDEREGÅENDE KURS 2 (VG2)

Velg ett av fagene fra hver blokk

BLOKK 1
Fysikk 1 (Vg2)

Faget fysikk handler om å forstå den materielle virkeligheten.
Fysikken danner grunnlaget for hele vår teknologiske  hverdag. Tenk bare på i hvilke sammenhenger du bruker elektrisitet! I Fysikk 1 vil du lære å forstå grunnleggende sammenhenger i en rekke fenomener. Eksempler er bevegelse, energi, krefter, lys, bølger, elektrisitet, transistor er, kjernekraft, atomfysikk og astrofysikk. Det blir også praktisk arbeid med eksperimenter. Faget passer for deg som vil vite mer om den verden du lever i. Det er også et nødvendig  grunnlag for videre studier i mange fag.

Matematikk S1 (Vg2)

Programfaget bygger på 1T eller 1P fra Vg1. Målet er å gi
elevene et innblikk slik at de kan forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Mate matikken blir derfor et hjelpemiddel innen økonomi og samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

BLOKK 2
Kjemi 1 (Vg2)

Kjemi er læren om stoffene, deres  oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Elevene lærer det kjemiske språket og får  forståelsen av kvalitative og kvantitative forhold i kjemiske reaksjoner. Kjemi er et eksperimentelt fag og mye av teorien støttes opp med elevforsøk.

Informasjonsteknologi 1 (Vg2)

Faget bidrar til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureresog behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. Opplæringen legger vekt på å konstruere IT-løsninger, og informasjonsteknologi er derfor et praktisk fag.

BLOKK 3
Matematikk S1 (Vg2)

Programfaget bygger på 1T eller 1P fra Vg1. Målet er å gi elevene et  innblikk slik at de kan forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Mate matikken blir derfor et hjelpemiddelinnen økonomi og samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

Matematikk R1 (Vg2)

Matematikk R1 bygger på matematikk 1T. Matematikk for realfag gir en  fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og  utdanningssektoren. Et viktig formål med faget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høy teknologisk samfunn.

Obligatoriske tilleggsfag

For elever med Matematikk R1 og S1 (i stedet for Matematikk 2P): Ett fag skal velges

Biologi 1 (Vg2)

Biologi betyr læren om det levende. Faget gir kunnskaper om bygning og funksjon hos mennesker, fra cellens ulike deler til kroppens organsystemer. I kurset inngår ekskursjoner og praktisk laboratoriearbeid i nytt biologirom. Elever som velger biologi som obligatorisk tilleggsfag får to skoletimer mer per uke enn de andre elevene.
Internasjonal engelsk (Vg2) Se omtale på side 18.

 

VIDEREGÅENDE KURS 3 (VG3)

Velg ett av fagene fra hver blokk

BLOKK 1
Fysikk 2 (Vg3)

Vi går videre fra Fysikk 1 med mer om bevegelse og krefter.  I Fysikk 1 regner vi på bevegelser langs en rett linje, i Fysikk 2 vil du også lære om kastebevegelser og sirkelbevegelser.En spesiell sirkelbevegelse er satellitt bevegelse rundt jorda, dette vil du lære om i forbindelse med gravitasjonsteori. Ved å lære om magnetisme og mer om elektrisitet, vil du forst  grunnlaget for elektrisitetsproduksjon og en mengde forskjellige anvendelser som for eksempel mikrofoner og høyttalere. Du vil videre få et innblikk i den spennende verden som kalles kvante fysikk, fysikken om naturens aller minste  bestand deler. Her hersker det helt andre lover enn de vi er vant til. Spennende er det også å ta et lite blikk inn i relativitetsteorien (hvor vi faktisk er i stand til å regne ut at tidsreiser er teoretisk mulig). I de temaene hvor det passer, gjør vi praktiske eksperimenter.

Biologi 2 (Vg3)

Biologi 2 går nærmere inn på  mekanismer og prosesser i cellene enn på Vg1, som enzymaktivitet, nedbrytningsprosesser, fotosyntese og genetikk. I kurset ser vi på hvordan vi med  bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. Det inngår felt arbeid med  systematiske undersøkelser og praktisk laboratorie arbeid. Kan tas uavhengig av Biologi 1.

Matematikk S2 (Vg3)

Matematikk S 2 bygger på Matematikk S 1 fra Vg2. Målet er å gi elevene en ferdighet slik at de kan forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir derfor et hjelpemiddel innen økonomi og på samfunns områder som helse, miljø og globalisering.

BLOKK 2
Kjemi 2 (Vg3)

Kjemi 2 bygger videre på den organiske og uorganiske kjemien fra Kjemi 1. I organisk kjemi skal elevene lære sammen hengen mellom teori og  praktiske forsøk, i tillegg undervises det i næringsmiddelkjemi og biokjemi. Innen uorganisk kjemi er kjemisk analyse og elektrokjemi hovedtemaene. Elevene skal bli kjent med kjemirelatert forskning og vitenskapelige metoder i kjemi.

Informasjonsteknologi 2 (Vg3)

Faget er delt inn i hovedområdene planlegging/dokumentasjon,  programmering og multimedieutvikling. Utviklingsmodeller for datasystem løsninger, utforming av multimedieapplikasjoner med lyd, bilde, video og animasjoner, og objektorientert programmering er hovedinnholdet i kurset. Elevene utvikler helhetlig kompetanse i planlegging, utforming og innføring av datasystemer.

BLOKK 3
Matematikk R2 (Vg3)

Matematikk R2 bygger på matematikk R1 fra Vg2. Et viktig formål med faget er å skaffe den matematiske kompetansen  som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et
høyteknologisk samfunn. Faget gir en solid  plattform for videre studier og arbeid.

Matematikk S2 (Vg3)

Matematikk S 2 bygger på Matematikk S 1 fra Vg2. Målet er
å gi elevene en ferdighet slik at de kan forstå og analysere viktige  samfunnsproblemer. Matematikken blir derfor et hjelpe middel innen økonomi og på samfunns områder som helse, miljø og globalisering. Mer informasjon om fag innen programområde for realfag finner du på www.wang.no