HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG

 

Hjemmel: Lov 2003-07-04 nr. 84 § 3-1. Fastsatt av styret ved WANG Ung Sandefjord den 07.02.2020, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskott (privatskolelova), sist endret 16.6.17.

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

Inntakskomité

Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.  Inntakskomiteen består av skolens rektor og idrettsansvarlig.

 

Inntaksreglement for 8. trinn

Kapittel 1. Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars for inntak samme år.

 

Kapittel 2. Inntakskomité
Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.  Inntakskomiteen består av skolens rektor og regionale toppidrettssjef.

 

Kapittel 3. Inntakskriterier
Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

 

Kapittel 4. Kvoter
Det er egne kvoter for lagidretter (definert som fotball og håndball), individuelle tekniske idretter, utholdenhetsidretter og andre idretter. Antall kvoteplasser pr. idrettsgruppe fastsettes av styret før inntaket.

 

Kapittel 5. Oversøking
Dersom det søker flere elever til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme idrettsgruppe, vil det pr. definisjon være oversøking. Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.

 

Kapittel 5.1 Oversøking til 8.trinn
Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Søkeren rangeres etter oppnådde resultater på opptaksprøven i følgende idrettsgrupper:
  • Lagidretter (definert som fotball og håndball)
  • Tekniske idretter
  • Utholdenhetsidretter
  • Andre idretter
 • Søkeren kan konkurrere om plass i flere idrettsgrupper basert på hvilke idretter søkeren har opplyst i søknaden at søkeren er aktiv
 • Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene
  • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn
  • Der søkere står likt, vil følgende prioritering gjelde:
 1. Barn av ansatte
 2. Søsken til elever som har eller har hatt skoleplass ved WANG-skoler
 3. Loddtrekning
 • Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste i aktuell idrettsgruppe.
 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste i aktuell idrettsgruppe og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.
 • Søknader som mottas etter skolestart for inneværende skoleår vil bli særskilt vurdert av rektor dersom det er ledig plass.

 

Kapittel 6. Bekreftelse
Skolen bekrefter at søknaden er mottatt. Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen inntak per brev så snart som mulig etter søknadsbehandling. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale et administrasjonsgebyr på kr 2 000,- innen en nærmere oppgitt frist som oppgis i inntaksbekreftelsen.

 

Kapittel 7. Klaging
Avgjørelse om inntak og avslag er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Hvis skolen opprettholder sitt vedtak, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Vestfold, som er siste klageinstans. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon til søker.

 

WANG Ung Sandefjord
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Postboks 84 Lofts-Eik
3109 Tønsberg
E-post ungsandefjord@wang.no
Tlf: 479 96 000