Hopp til hovedinnhold

Inntaksreglement for WANG Toppidrett Romerike AS 2021-22

Inntaksreglement er fastsatt av styret ved WANG Toppidrett Romerike AS den 08.02.21 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020).

1.0 Søknadsfrist:

Søknadsfrist for alpint er 20. januar. Søknadsfrist for interne elever ved WANG Toppidrett Romerike er 1. februar. Søknadsfrist for eksterne elever er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet etter søknader mottatt innen fristen.

2.0 Inntakskomité:

Inntakskomiteen består av regional toppidrettssjef og rektor/daglig leder. Skolens rektor/daglig leder er ansvarlig for inntaket.

3.0 Inntakskriterier:

WANG Toppidrett Romerike har hele landet som inntaksområde. Søkere med ungdomsrett til opplæring etter friskolelova §3-1 (jf. Opplæringslovens §§2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd) skal prioriteres. Skolen skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd.

4.0 Idrettsgrupper og kvoter:

Elever søker til idrettsgruppe basert på den idrett man utøver. Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen gruppe, søker man til idrettsgruppen «basistrening». Alle idrettsgrupper blir tildelt kvoteplasser. Antall kvoteplasser pr. idrett opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres.

Idrettsgrupper WANG Toppidrett Romerike:

 1. Fotball
 2. Håndball
 3. Ishockey
 4. Innebandy
 5. Cheerleading
 6. Golf
 7. Langrenn
 8. Skiskyting
 9. Alpint
 10. Freeski/Snowboard
 11. Basis

 

5.0 Oversøking:

Dersom det søker flere elever til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme idrettsgruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.

5.1 Ved oversøking til Vg1 gjelder følgende:

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet).
 • Søkere rangeres innad i idrettsgruppen man har søkt til og på bakgrunn av antall tildelte kvoteplasser i idrettsgruppen.
 • Søkerne rangeres etter karaktersnitt og idrettslige forutsetninger vektet 50/50.Karaktersnitt beregnes i fagene: matematikk, gj.snitt norsk, gj.snitt engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det er karakterene som er oppnådd til halvårsvurdering i 10. klasse som er beregningsgrunnlaget.Ved inntak etter 1. juli er det karakterene fra vitnemål i 10. klasse som legges til grunn for rangeringen.Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige forutsetninger.
 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelser, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra endelig vitnemål som legges til grunn for vurderingen.

Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:

 1. Søkere fra WANG Ung

2. Søkeres karaktersnitt

3. Barn av ansatte

4. Loddtrekning

 5.2 Ved oversøking til vg2 gjelder følgende:

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet)
 • Interne søkere fra Vg1 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 er bestått. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt statsstøtte foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.

Eksterne søkere rangeres etter karaktersnitt på bestått kompetansebevis og idrettslige forutsetninger vektet 50/50. Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige forutsetninger.

 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelse, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra bestått kompetansebevis vg1 som legges til grunn for vurderingen.

Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:

 1. Karaktersnitt
 2. Barn av ansatte
 3. Loddtrekning

5.3 Ved oversøking til Vg3 gjelder følgende:

 

 • Fulltidselever prioriteres foran deltidselever (se definisjoner til slutt i inntaksreglementet)
 • Interne søkere fra Vg2 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 og Vg2 er bestått i fag. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt statsstøtte foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.
 • Eksterne søkere rangeres etter karaktersnitt på bestått kompetansebevis og idrettslige forutsetninger vektet 50/50. Søkerens idrettslige forutsetninger vurderes på bakgrunn av søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier. Disse elementene vurderes i en skala fra 1 – 6, der 6 er høyest. Snittvurderingen av disse 5 områdene utgjør den samlede vurderingen av idrettslige forutsetninger.
 • For inntak som gjøres etter skolestart vil idrettsgruppens sammensetning og faggruppers størrelse, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra bestått kompetansebevis fra vg1 og vg2 som legges til grunn for vurderingen.
 • Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:Karaktersnitt
  2. Barn av ansatte
  3. Loddtrekning

6.0 Bekreftelse:

Skolen bekrefter at søknaden er mottatt. Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen inntak per brev så snart som mulig etter søknadsbehandling. I inntaksbekreftelsen forutsettes det at vitnemål fra ungdomsskolen eller kompetansebevis fra videregående skole blir sendt innen 1. juli. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag skolepenger, kr 2 000, innen en nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får halvparten av beløpet tilbake dersom han/hun skriftlig trekker seg før skolestart.

Ved oversøking, vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet over. Søkere som ikke innfrir kravene, vil få avslag eller tilbud om ventelisteplass. Avslag på søknad med informasjon om klagerett, sendes i god tid før skolestart.

7.0 Klaging:

Avgjørelse om inntak og avslag er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Hvis skolen opprettholder sitt vedtak, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som er siste klageinstans. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon.

8.0 Definisjon av heltids- og deltidselever jmf. §11-8 i forskrift til friskolelova

Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3.

For at en elev ved WANG Toppidrett skal betraktes som en fulltidselev innebærer det et minimum årstimetall på 982 (vg1)/980 (vg2)/981 (vg3) årstimer.

Deltidselev er ein elev som er teken inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Deltidselevar kan vere tekne inn til eit eller fleire fag.

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

romerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte