HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

INNTAKSREGLEMENT FOR
WANG UNG HAMAR

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 23.11.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020) § 3-1.

Kapittel 1 - Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

Kapittel 2 - Inntakskomité

Skolens rektor er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av rektor, idrettsansvarlig og avdelingsleder ved WANG Ung Hamar.

Kapittel 3 - Inntakskriterier

Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Kapittel 4 - Kvoter

 • Elever søker til en eller flere idrettsgrupper (1-7), listet opp nedenfor, basert på den/de idrettene man utøver. Hver idrettsgruppe har en egen kvote.
 • Dersom søkeren utøver en idrett som ikke tilhører gruppe 1 til 6, søker man til gruppe 7, «andre idretter».
 • Antall kvoteplasser per gruppe opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres.
 • For lagidrettene i gruppe 1 til 3 konkurrerer søkere til keeperplass på egen kvote.
 • Dersom en søker er aktiv i flere idretter med kvoteplass kan søkeren søke til flere idretter. Dette gjelder søkere til alle trinn.
 • Idretter med kvoteplass er:
  1. Ishockey (egen keeperkvote)
  2. Fotball (egen keeperkvote)
  3. Håndball (egen keeperkvote)
  4. Langrenn
  5. Apparatturn
  6. Svømming
  7. Andre idretter (Idretter som ikke er listet opp ovenfor)

Kapittel 5 - Oversøking

 • Dersom det er flere søkere til en idrettsgruppe enn antall tildelte kvoteplasser til samme gruppe, vil det pr. definisjon være oversøking.
 • Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve.
 • Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.
 • Dersom opptaksprøve ikke kan avholdes vil inntaket skje ved loddtrekning i henhold til fastsatte kvoter og kjønnsfordeling.

Kapittel 5.1 - Oversøking til 8. trinn:

Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i lagidrettene (1-3) kan bli kalt inn til en opptaksprøve som også inneholder idrettsspesifikke momenter/ferdigheter.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
  1. Ishockey (egen keeperkvote)
  2. Fotball (egen keeperkvote)
  3. Håndball (egen keeperkvote)
  4. Langrenn
  5. Apparatturn
  6. Svømming
  7. Andre idretter (Idretter som ikke er listet opp ovenfor)

Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene. Plassene fordeles til de andre idrettene etter loddtrekning.

Kapittel 5.1.1 - Venteliste:

 • Søkere som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste i sin idrettsgruppe (1-7), rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøven. Hvilken plass du får på ventelisten avhenger av din totalscore.
 • Ved skolestart vil søkere på venteliste, få endelig avslag.
 • Om man fortsatt ønsker å søke etter skolestart kan man gjøre dette ved å sende inn en ny søknad sammen med kopi av karakterkort. Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøven legges sammen med rangering av snittkarakter og gir endelig rangering totalt. Det er snittkarakter i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.

Kapittel 5.2 - Oversøking til 9. og 10. trinn:

Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:

 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøven legges sammen med rangering av snittkarakter og gir endelig rangering totalt – heretter kalt totalscore. Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, gjennomsnitt i engelsk, gjennomsnitt i norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak inntak.
 • Alle søkere skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i lagidrettene (1-3) kan bli kalt inn til en opptaksprøve som også inneholder idrettsspesifikke momenter/ferdigheter.
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
  1. Ishockey (egen keeperkvote)
  2. Fotball (egen keeperkvote)
  3. Håndball (egen keeperkvote)
  4. Langrenn
  5. Apparatturn
  6. Svømming
  7. Andre idretter (Idretter som ikke er listet opp ovenfor)

Dersom det er færre søkere til en idrettsgruppe enn antall kvoteplasser, fordeles de resterende plassene på de andre idrettsgruppene. Plassene fordeles til de andre idrettene etter loddtrekning.

Kapittel 5.2.1 - Venteliste:

 • Søkere som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste i sin idrettsgruppe (1-7), rangert etter oppnådde poeng på opptaksprøven. Hvilken plass du får på ventelisten avhenger av din totalscore.
 • Ved skolestart vil søkere på venteliste, få endelig avslag.
 • Om man fortsatt ønsker å søke etter skolestart kan man gjøre dette ved å sende inn en ny søknad sammen med kopi av karakterkort. Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt. Rangeringsplass på opptaksprøven legges sammen med rangering av snittkarakter og gir endelig rangering totalt. Det er snittkarakter i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak.

Kapittel 5.3 – Søkere som står likt.

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:

 • Barn av ansatte
 • Søsken av nåværende elever
 • Loddtrekning

Kapittel 5.4

Søknader etter søknadsfrist

 • Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

Kapittel 6 – Vedtak

Kapittel 6.1 - Vedtak om skoleplass

 • Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale, pålydende kr. 2000,- innen angitt frist.
 • Dersom foresatte sier fra seg plassen før 10. august tilbakebetales halve beløpet.

Kapittel 6.2 - Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

 • Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht §2 i forvaltningsloven. I henhold til §28 og §29 kan vedtaket påklages skriftlig innen 3 uker fra datoen vedtaket mottas. Klagen skal sendes skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, vil klagen bli videresendt til Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 1. januar 2021) i Innlandet, som er siste klageinstans. Klager eller en fullmektig har med visse unntak (ifølge §§18 og 19) rett til å se dokumentene i saken.